فرم شرکت در مسابقه کیس مدینگ

برای شرکت در مسابقه لطفا فرم زیر را به دقت پر کرده و اقدام به ارسال طرح های خود نمایید.

مرحله 1 از 3

33%
  • اطلاعات فردی :

  • کد ملی 10 رقمی خود را وارد کنید.
  • شماره شناسنامه خود را وارد کنید.